Proplan Ontwikkeling
Tolhuisweg 12
8443 DW Heerenveen
Telefoon: 0513 - 46 85 85
Zoeken Zoeken

Algemene voorwaarden

Proplan Ontwikkeling BV, hier na te noemen Proplan

Artikel 1        Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald als de AV-Proplan en maken deel uit van elke door Proplan uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het verrichten  van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge overeenkomst tussen Proplan en haar opdrachtgever schriftelijk is afgeweken. Indien één of meer artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

Artikel 2       Toepasselijke algemene voorwaarden

Op alle door Proplan te verrichten werkzaamheden is ‘De Nieuwe Regeling 2005’ (hierna: DNR 2005) van toepassing. Op werkzaamheden die betrekking hebben op de uitvoering van werken zijn de ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012’ (hierna: UAV) van toepassing, tenzij in de door Proplan uitgebrachte offerte anderszins wordt aangegeven. De opdrachtgever wordt geacht de DNR 2005, alsmede de UAV met eventuele bijlagen te kennen. Proplan zal de opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk om vraagt, direct kosteloos in het bezit stellen van de DNR 2005 en/of de UAV met eventuele bijlagen. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de DNR 2005 en/of UAV prevaleren altijd de AV-Proplan.

 Artikel  3       Offerte

Een door Proplan uitgebrachte offerte kan gedurende één maand na dagtekening door de opdrachtgever worden aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving.

Artikel 4       Tarieven en betaling

Proplan is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de tarievenwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgende op die van de maatregel. Tariefsverhogingen zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet doorberekend.

Proplan dient haar declaraties per maand in, tenzij anders overeengekomen. Het staat Proplan vrij voorschotdeclaraties te zenden. Betaling van de (voorschot)declaraties geschiedt binnen dertig na dagtekening. Indien Proplan, al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de opdrachtgever ook de daaraan verbonden kosten, vermeerderd met de omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is de opdrachtgever alle andere kosten verschuldigd die Proplan moet maken om haar vordering te incasseren. Betalingen van de opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

 Artikel 5        Samenwerking met derden

Indien Proplan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de DNR 2005, op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met één of meer andere adviesbureaus, architecten of andere derden inschakelt, zal Proplan voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover Proplan deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

De opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze derden aan Proplan te verstrekken gegevens. Indien Proplan in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meer andere bureaus of deskundigen inschakelt, zal Proplan voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die derde jegens Proplan aansprakelijk is.

 Artikel 6       CAR-verzekering

Proplan sluit voor het werk géén CAR verzekering af, tenzij dit nadrukkelijk  is overeengekomen. Proplan doet de aanbeveling aan de opdrachtgever om voor werken, waarvoor zulks mogelijk is, een CAR- of vergelijkbare verzekering af te sluiten. Indien een verzekering als hiervoor bedoeld wordt afgesloten, verplicht de opdrachtgever zich Proplan als medeverzekerde in de polis onder primaire dekking op te (laten) nemen.

 Artikel 7        Gegevensverstrekking en gebruik van documenten

De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge van vertraging in het verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van Proplan komen voor rekening van de opdrachtgever.

De door Proplan vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke mogen alleen door de opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd.

De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks-) rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 Artikel  8      Toezicht

Indien de opdracht inhoudt dat Proplan toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan Proplan alleen aansprakelijk zijn voor de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.

Artikel  9      Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Proplan onder de DNR 2005 en onder de UAV is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Proplan wordt uitgekeerd.

Voorts geldt dat de aansprakelijkheid van Proplan met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van de DNR 2005 beperkt is tot de aard en omvang zoals bedoeld in de DNR 2005 en in het kader van de UAV tot de opdrachtsom tot een maximum van € 1.000.000,-.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van derden indien rapporten/documenten niet alleen door opdrachtgever zijn gebruikt voor het doel waarvoor de overeenkomst tussen partijen is gesloten.

Artikel  10    Geheimhouding en gebruik als referentie

De opdrachtgever en Proplan zullen alle door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruik maken in het kader van de uitvoering van de opdracht. Proplan is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.

Artikel  11     Goedkeuring gegevens

Door Proplan aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

Artikel  12    Geschillen

Bij geschillen is de burgerlijke rechter te Leeuwarden bevoegd, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.